laita-even

Laïta, the Even dairy subsidiary.
Photo credit : triskalia.fr